ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων (περιλήψεων) και ολοκληρωμένων εργασιών θα διεξαχθεί από επιτροπές, καθεμιά από τις οποίες αποτελείται από τουλάχιστον: δύο καθηγητές, δύο μαθητές και έναν απόφοιτο του Κολλεγίου «Ανατόλια» που σπουδάζει σε αντίστοιχο επιστημονικό τομέα. Καθώς το ACSTAC διοργανώνεται κυρίως από μαθητές για μαθητές, η ευθύνη της διαδικασίας αξιολόγησης βασίζεται κυρίως στην ομότιμη κρίση (peer review). Παράλληλα, οι καθηγητές διαβάζουν και αξιολογούν τις εργασίες, με τον ρόλο τους να επικεντρώνεται στην επίβλεψη της διαδικασίας και τον έλεγχο των αξιολογήσεων των μαθητών και των φοιτητών.

Η διαδικασία πολλαπλών αξιολογήσεων του ACSTAC διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και επιστημονικότητας στις εργασίες. Η συνεργασία και η συζήτηση των εργασιών από τους κριτές απαγορεύονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Ωστόσο, οι δύο μαθητές και ο απόφοιτος μπορούν να συναντηθούν πριν την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, για να διευκρινίσουν τα κριτήρια αξιολόγησης  και τη διαδικασία που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο του ACSTAC, καθορίζοντας μια κοινή γραμμή πλεύσης.

Οι περιλήψεις και οι αντίστοιχες εργασίες θα ληφθούν αρχικά από τον Υπεύθυνο της Ιστοσελίδας, ο οποίος θα τις προωθήσει στους αντίστοιχους καθηγητές-κριτές κάθε τομέα. Στη συνέχεια οι καθηγητές-κριτές προωθούν τις εργασίες στους μαθητές και στον απόφοιτο των επιτροπών. Οι περιλήψεις και οι εργασίες αξιολογούνται ανεξάρτητα από κάθε μέλος των επιτροπών. Τέλος, οι καθηγητές εξετάζουν τις αξιολογήσεις των μαθητών και του αποφοίτου, για να διασφαλιστεί η αξιοκρατία και η συνοχή της κρίσης τους. Οι τελικές αποφάσεις σχετικά με την έγκριση των εργασιών αποστέλλονται στην Επιστημονική Επιτροπή· προβληματισμοί και διαφωνίες των καθηγητών-κριτών σχετικά με το περιεχόμενο, τις βιβλιογραφικές αναφορές ή το πρωτόκολλο αξιολόγησης των εργασιών παραπέμπονται επίσης στην Επιστημονική Επιτροπή.

Συνεπώς, τα καθήκοντα ενός μαθητή ή απόφοιτου-κριτή είναι:

 1. Η διεξαγωγή ατομικών αξιολογήσεων των εργασιών,
 2. Η διεξαγωγή ατομικών αξιολογήσεων των περιλήψεων,
 3. Η προετοιμασία σχολίων για τους μαθητές σύμφωνα τα Κριτήρια Αξιολόγησης,
 4. Η αποστολή των αξιολογήσεων στους καθηγητές-κριτές,
 5. Η διατήρηση επικοινωνίας με τα υπόλοιπα μέλη των επιτροπών,
 6. Η προετοιμασία σχολίων για τους καθηγητές-κριτές σχετικά με διορθώσεις στις εργασίες.

Τα καθήκοντα των καθηγητών-κριτών είναι:

 1. Ο έλεγχος των αξιολογήσεων των εργασιών και των περιλήψεων από τους μαθητές και απόφοιτους-κριτές,
 2. Η αποστολή απαντήσεων στους μαθητές και απόφοιτους-κριτές σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη των αξιολογήσεων των εργασιών ή περιλήψεων. Σε περιπτώσεις διαφωνίας είτε με τους μαθητές είτε με τον απόφοιτο, ο καθηγητής μπορεί να ζητήσει την τεκμηριωμένη επαναξιολόγηση της περίληψης ή της εργασίας (π.χ. τον προσδιορισμό των χωρίων της περίληψης / εργασίας που πρέπει να επανεξεταστεί, υποδεικνύοντας τους λόγους που η αξιολόγηση είναι λαθεμένη σύμφωνα με την άποψη του καθηγητή). Ο καθηγητής είναι υπεύθυνος για την λήψη της τελικής απόφασης,
 3. Ο έλεγχος των σχολίων που προετοίμασαν οι μαθητές και ο απόφοιτος και η διασφάλιση της συνάφειας με τα Κριτήρια Αξιολόγησης και της γλωσσικής ορθότητας,
 4. Η αποστολή των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης στην Επιστημονική Επιτροπή,
 5. Η διασφάλιση της έγκαιρης ολοκλήρωσης της εργασίας των μαθητών-κριτών και του αποφοίτου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης.
 6. Η αποστολή σχολίων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης συνολικά στην Επιστημονική Επιτροπή.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Οι εργασίες αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

¤  Σαφήνεια,

¤Πρωτοτυπία,

¤Επάρκεια πηγών/αναφορών,

¤Ελκυστικό περιεχόμενο,

¤Τεκμηρίωση επιστημονικής προσέγγισης του θέματος,

¤Καινοτόμος προσέγγιση ή νέες ιδέες,

¤Ορθή χρήση της γλώσσας.

ACSTAC Accreditations

ACSTAC is an Official Greek Ministry of Education Event.

short minedu 2tel

 

ACSTAC is supported by the City of Thessaloniki.

cityofthess

ACSTAC is supported by Aristotle University of Thessaloniki.

auth logo

ACSTAC is an Official CERN Event.

cern

ACSTAC is an Official EPS Event.

eps

ACSTAC is supported by ACT.

act logo